Przedmiot działalności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadza rekrutację uczniów/wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły/przedszkola i wieku uczniów/wychowanków,
  • sprawuje opiekę nad uczniami/wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły/przedszkola,
  • udziela uczniom/wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów/wychowanków poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
  • umożliwia uczniom/wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując lekcje religii/etyki.
Wytworzył:
ptomaszewska
(2022-02-18)
Udostępnił:
Pikuła Renata
(2014-09-19 12:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewska Patrycja
(2022-02-18 11:38:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki