Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów została opublikowana w skanach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • E-mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl
 • Telefon: 22 775 50 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Młodzieżowa 1
  05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
 • E-mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl
 • Telefon: 22 775 50 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki przy ulicy Młodzieżowej 1:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 7: 

 • Budynek z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego i przy hali sportowej.
 • Budynek wyposażony jest w dwie windy.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek Publicznego Przedszkola nr 5:

 • Budynek z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek przy ulicy Młodzieżowej 3:

 • Budynek z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego i przy hali sportowej.
 • Budynek wyposażony jest w windę.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 

Wytworzył:
(2020-01-15)
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2020-01-15 10:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewska Patrycja
(2021-04-01 11:41:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki