☰ Menu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany w dalszej części Zespołem, działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017, poz. 59, 949 i 2203),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
 3. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział II

Organizacja Zespołu

§ 3

 1. Zespół jest jednostką organizacyjną i jednostką budżetową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  Publiczne Przedszkole nr 5,
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego.
 3. Zespół mieści się przy ul. Młodzieżowej 1 i ul. Młodzieżowej 3.
 4. Siedzibą Zespołu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego położony przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział III

Zarządzanie Zespołem

§ 4

 1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu, zwany dalej Dyrektorem szkoły, we współpracy z:
  Wicedyrektorem ds. przedszkola,
  Wicedyrektorem ds. klas I-III w szkole podstawowej,
  Wicedyrektorem ds. klas IV-VIII w szkole podstawowej,
  Wicedyrektorem ds. oddziałów gimnazjalnych

oraz innymi pracownikami, którzy odpowiadają za wykonanie powierzonych im zadań.

§ 5

 1. Organami Zespołu są:
  Dyrektor szkoły,
  Rada Pedagogiczna,
  Rada Rodziców,
  Samorząd uczniowski.
 1. Każdy z ww. Organów Zespołu ma możliwość samodzielnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Posiada on też możliwość rozwiązywania sytuacji spornych.

 

§ 6

 1. Zadania i kompetencje Dyrektora szkoły określa Statut Zespołu.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora lub braku możliwości sprawowania przez niego funkcji, zadania Dyrektora wykonują Wicedyrektorzy.

§ 7

 1. W Zespole funkcjonują dwie  Rady Pedagogiczne:
  Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 5,
  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego.
 2. Zadania Rady Pedagogicznej określone są w Regulaminie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
  zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  projekt planu finansowego,
  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
  w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

 § 8

 1. W Zespole funkcjonują trzy  Rady Rodziców:
  Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 5;
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego;
  Rada Rodziców oddziałów gimnazjalnych (do ich wygaśnięcia).
 2. Rady Rodziców, o których mowa w pkt. 1 stanowią samorządne reprezentacje rodziców, które działają w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
  opiniowanie projektu planu finansowego.

 § 9

 1. W Zespole funkcjonują:
  Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 7;
  Samorząd Uczniowski oddziałów gimnazjalnych (do ich wygaśnięcia).
 2. Samorządy Uczniowskie są reprezentantami ogółu uczniów. Działają one w oparciu o Regulaminy Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Rozdział IV

Zasady załatwiania spraw i podpisywania pism

§ 10

 1. Dyrektor we współpracy z Wicedyrektorami organizuje pracę Zespołu, kieruje i nadzoruje przebieg bieżących spraw oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 11

 1. Dyrektor Zespołu oraz Wicedyrektorzy przyjmują zainteresowane strony w sprawach skarg i wniosków w terminach podanych do informacji publicznej.

§ 12

 1. Rejestr Skarg i wniosków prowadzony jest w Sekretariacie Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu przekazuje dane sprawy do odpowiednich komórek organizacyjnych, w celu ich wyjaśnienia i załatwienia.

Rozdział IV

Organizowanie działalności kontrolnej

§ 13

 1. Kontrola wewnętrzna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 prowadzona jest na podstawie:
  Planu nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  Planu kontroli zarządczej w odniesieniu do sfery finansowej, gospodarczej i organizacyjnej.

§ 14

 1. Czynności kontrolne w odniesieniu do:
  Działań planu nadzoru pedagogicznego wykonywane są przez Dyrektora szkoły i Wicedyrektorów,
  Kontroli zarządczej – Dyrektora zespołu, Wicedyrektorzy i innych pracowników wyznaczonych w Planie Kontroli Zarządczej na dany rok kalendarzowy.

§ 15

 1. Integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest Schemat Organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wytworzył:
rpikuła
(2014-09-19)
Udostępnił:
Renata Pikuła
(2014-09-19 12:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Pikuła
(2018-02-20 11:04:09)
 
liczba odwiedzin: 71598

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X