Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818.).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 3. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział II

Organizacja Zespołu

§ 3

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną i jednostką budżetową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Publiczne Przedszkole nr 5 przy ul. Młodzieżowej 1;
  2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego przy ul. Młodzieżowej 1;
 3. Siedzibą Zespołu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
  przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Rozdział III

Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 4

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Wicedyrektorzy Szkoły
 3. Rada Zespołu, w skład której wchodzą Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 5 i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 7.
 4. Rady Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski
 1. Każdy z ww. Organów Zespołu ma możliwość samodzielnego działania
  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Posiada on też możliwość rozwiązywania sytuacji spornych, które wyniknęły wewnątrz poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu.

§ 5

 

 1. Strukturę organizacyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 tworzą następujące stanowiska pracy:
 1. Dyrektor
 2. Wicedyrektorzy
 3. Pracownicy pedagogiczni
 4. Pracownicy administracyjni
 5. Pracownicy obsługi

§ 6

 1. Zadania i kompetencje Dyrektora Zespołu określa Statut.

§ 7

 1. Zadania i kompetencje Wicedyrektorów określa Dyrektor Zespołu, poprzez Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu lub braku możliwości sprawowania
  przez niego funkcji, jego zadania wykonują Wicedyrektorzy.
 3. Zadania i kompetencje pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Zespołu, poprzez Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 8

 1. W Zespole funkcjonują dwie Rady Pedagogiczne:
 1. Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 5,
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego,
 1. Zadania i kompetencje Rad Pedagogicznych określone są w Regulaminie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 § 9

 1. W Zespole funkcjonują dwie Rady Rodziców:
 1. Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 5;
 2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7;
 1. Rady Rodziców działają w oparciu o Regulaminy Rady Rodziców.

 § 10

 1. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego funkcjonuje Samorząd Uczniowski;
 2. Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego zostały określone w regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz Statucie Szkoły Podstawowej.

 

Rozdział IV

Zasady załatwiania spraw

§ 11

 1. Dyrektor Zespołu we współpracy z Wicedyrektorami organizuje pracę Zespołu, kieruje
  i nadzoruje przebieg bieżących spraw oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 12

 1. Dyrektor Zespołu oraz Wicedyrektorzy przyjmują zainteresowane strony w sprawach skarg i wniosków w terminach zgodnych z informacją umieszczoną na tabliczkach
  przy drzwiach sekretariatu Zespołu oraz na oficjalnej stronie internetowej Zespołu.

§ 13

 1. Rejestr Skarg i wniosków prowadzony jest w sekretariacie Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu przekazuje sprawy do odpowiednich komórek organizacyjnych, w celu ich wyjaśnienia i załatwienia.

Rozdział IV

Organizowanie działalności kontrolnej

§ 14

 1. Kontrola wewnętrzna w Zespole prowadzona jest na podstawie:
 1. Planu Nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do działań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,
 2. Planu Kontroli Zarządczej w odniesieniu do sfery finansowej, gospodarczej
  i organizacyjnej.

§ 15

 1. Czynności kontrolne w odniesieniu do:
 1. Nadzoru pedagogicznego wykonywane są przez Dyrektora i Wicedyrektorów
 2. Kontroli Zarządczej wykonywane są przez Dyrektora oraz pracowników wyznaczonych w Planie Kontroli Zarządczej na dany rok kalendarzowy.

§ 16

 1. Schemat Organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik nr 1.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Schemat Organizacyjny ZSP1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 101 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2023-02-27 13:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
rpikuła
(2014-09-19)
Udostępnił:
Pikuła Renata
(2014-09-19 12:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewska Patrycja
(2021-04-01 13:13:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki