Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, UL. MŁODZIEŻOWA 1
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. płac i zasiłków w wymiarze 1/1 etatu

Do zakresu głównych zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na ww. stanowisku będzie należało:

 1. obsługa programów Płace Vulcan, Płace Optivum, Płatnik;
 2. prowadzenie dokumentacji płacowej dla Zespołu;
 3. obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na
  podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS;
 4. rozliczanie absencji pracowników;
 5. sporządzanie list płac wynagrodzeń i zasiłków ZUS, godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, świadczeń z ZFŚS itp. oraz ewidencjonowanie list płac;
 6. przygotowywanie przelewów i sortów pieniężnych do wypłat, generowanie pasków dla
  pracowników z wypłat;
 7. obliczanie i prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i NFZ oraz Funduszu Pracy;
 8.  wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników oraz dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych (w tym RP-7) i innych zasiłków;
 9. sporządzanie i wydawanie ubezpieczonym pracownikom rocznych raportów RMUA;
 10. sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego:
 1. rocznych deklaracji PIT-11 oraz wydawanie ich pracownikom;
 2. rocznej deklaracji PIT-40 oraz rozliczanie się z niej z Księgowością;
 1. prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących zaangażowania oraz wydatkowania środków dotyczących wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
 2. przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;
 3. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej i aktualizowanie ich na bieżąco;
 4. bieżąca analiza zmian przepisów prawa w zakresie płac i zasiłków;
 5. stała współpraca z pracownikami Księgowości i Kadr.

Do zakresu dodatkowych zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na ww. stanowisku będzie należało:

 1. przygotowywanie zestawień z wypłat dla Księgowości;
 2. przygotowywanie comiesięcznych poleceń księgowania na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz deklaracji PIT-4;
 3. ustalanie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potraceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych;
 4. prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami;
 5. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), branie udziału w zebraniach Komisji Socjalnej, przygotowywanie dokumentacji do zatwierdzenia;
 6. sporządzanie planów finansowych na kolejny rok ( budżet ) i analiza wydatków.

Wymagania niezbędne:

         - obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

  z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1260 tj. )

- wykształcenie średnie;

     - co najmniej 5 letni staż pracy;

     - dobra obsługa komputera w zakresie MS Office;

     - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

     - nieposzlakowana opinia;

 - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

      - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

           - wykształcenie wyższe

           - co najmniej 4 letni staż pracy

           - znajomość regulacji prawnych z zakresu: przepisów ZUS i podatkowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych i zagadnień budżetowych jednostek samorządowych;

           - znajomość programów PŁACE VULCAN, OPTIVUM i Płatnik;

           - samodzielność w realizacji zadań, systematyczność, komunikatywność i otwartość, kreatywność,  rzetelność, niekonfliktowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy

             w zespole;

            - dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) ;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  ( dokument do pobrania );
 4. oświadczenie kandydata o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach;
 5. oświadczenie kandydata o stażu pracy i doświadczeniu zawodowym;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1 lub pocztą na adres :
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. płac i zasiłków " w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 12.00

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu później nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu oraz na tablicy informacyjnej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1

Dyrektor mgr Agnieszka Pindel

dokumenty do pobrania

Wytworzył:
Patrycja Tomaszewska
(2019-05-31)
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2019-05-31 09:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewska Patrycja
(2019-05-31 09:40:54)